תקנון משחק

תקנון משחק

תקנון משחק "חפש את האפיקומן בשלג בחרמון"

 

  1. הגדרות

1.1 "החברה": הר חרמון שירותי ספורט ונופש בע"מ

1.2 "אתר החרמון": האתר.

1.2. "המשחק": פעילות הנערכת על ידי החברה, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו משתתפי      המשחק להשתתף במשחק ולזכות בפרסים.

1.3.  "משתתף": כל המעוניין להשתתף במשחק שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים, ובתנאי שהוא המלווה בהוריו.

  1. כללי

2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם החברה למשחק במהלך התקופה, כפי שתפורט בתקנון זה (להלן: "תקופת המשחק").

2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינו תנאי להשתתפות במשחק זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

2.3 החברה רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם כאמור בסעיף 31.8. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תישא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

2.4 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

  1. מי רשאי להשתתף במשחק

3.1 המשחק פתוח לציבור הרחב.

3.2  יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

  1. סייגים להשתתפות במשחק

4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהיה רשאית להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

4.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, מנהליה שותפיהם ובני משפחותיהם.

  1. 5. המשחק ואופן ההשתתפות בו

א. המשחק עצמו.

5.1   המשחק הינו מציאת שוברי פרס בשלג

5.2. משתתפי המשחק, יגיעו למפלס העליון של אתר החברה, , שם ימוקמו ו/או ייטמנו פרסים שונים לזוכים.

ב. בחירת זוכים

5.3 זוכה במשחק הוא מי שמצא את הפרס, זאת בכפוף לאמור בסעיף 4, על סעיפי המשנה  הכלולים בו.

ג. הפרסים

5.4. הפרסים ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (ועשויים אף להשתנות ממשתתף למשתתף ו/או מיום ליום משך תקופת המשחק).

5.4. הפרסים יחולקו לזוכים במשחקים על ידי החברה במישרין, בקופות הרכבל ו/או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה  (הכל לפי שיקול דעתה), זאת לאחר שהזוכה יציג וימסור את הכרטיס הזוכה, ויקבל תמורתו את מעטפת הפרס.

5.5. יובהר שכל מעטפת פרס תמוספר ו/או תסומן בדרך אחרת (עפ"י שיקול דעתה של החברה), והזוכה יקבל כרטיס זכייה עליו מופיע המספר הזהה לזה שבמעטפת הפרס ו/או הסימון הזהה, בהתאמה.

5.6  הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, למעט אם יאושר אחרת במפורש ובכתב על ידי התחנה ו/או נותנת החסות על פי שיקול דעתן הבלעדי.

5.7 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת החברה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד החברה.

5.8 כתנאי למימוש הפרס תהיה החברה רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

5.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף אילו מן הפרסים למנצח היומי ,במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

5.10 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.11 מובהר, כי החברה לא תשא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי  יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

5.12 משתתפים אשר יזכו בפרס כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט של החברה, ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד החברה.

  1. תקופת מימוש הפרס:

  6.1  למען הסר ספק, תקופת מימוש הפרס, מוגבלת עד ליום 21/10/19, זאת בהתאם לימי ושעות הפעילות של האתר, כפי המעודכן באתר האינטרנט של החברה, ובכפוף לתנאי מזג האוויר.

  1. הוראות כלליות בנוגע למשחק

7.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2. ידוע למשתתף כי החברה תהיה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר האינטרנט של החברה. יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

7.3. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב, תנאי מזג האוויר ו/או במקרה שבו עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. החברה לא תהיה אחראית לכל מניעה כאמור.

7.4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו לה על ידי המשתתף.

7.5.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להיגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עוגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

7.6.  מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים שונים לחברה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר.

7.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות החברה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד החברה בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

7.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את החברה,  בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישא עקב תביעה שתוגש כנגדה בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

  1. הצהרות נוספות של המשתתפים:

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

8.1. אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

8.2. כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

8.3.לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

8.4.החברה לא תהיה אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והחברה רשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

8.5.  ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהל רישום למשחק ו/או המשחק ו/או מימוש הפרס,  הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחוב בכל חובה ולא תשא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

  1. בעלות על החומרים

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע במשחק הינן של החברה בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות אשר עניינה החומרים, לרבות עצם הבעלות בהם ו/או דרישה לקבלת תשלום, תגמול, שיפוי וכיו"ב בגין השימוש בהם.

  1. הוראות נוספות

10.1. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

10.2.  כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

10.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.

10.4. למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10.5. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה,  יחיד ורבים.

10.6.  לבית המשפט המוסמך בנצרת, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או  הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

10.7. עותקים מן התקנון מצויים במשרדי החברה, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, ובאתר האינטרנט של החברה, למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה, הוא נוסחו הקובע של התקנון.

 

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!